Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Złotorii

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.spzlotoria.eu

Treść strony

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Złotorii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotorii.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-19.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-24. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-05-19.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesława Geras, spzlotoria@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 648 98 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówka posiada 3 budynki znajdujące się pod tym samym adresem: ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria.

Budynek główny:

 • posiada parking,
 • jedno wejście wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze są szerokie,
 • budynek nie posiada windy,
 • schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • brak urządzeń dla osób niewidomych i słabosłyszących oraz z wadami słuchu i niesłyszących,
 • brak tłumacza języka polskiego i migowego,
 • możliwość wejścia z psem asystującym,
 • jedna toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nowy/Budynek biały:

 • posiada parking,
 • brak wejścia dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze są wąskie,
 • budynek nie posiada windy,
 • brak urządzeń dla osób niewidomych i słabosłyszących oraz z wadami słuchu i niesłyszących,
 • brak tłumacza języka polskiego i migowego,
 • możliwość wejścia z psem asystującym,
 • brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek stary/Budynek czerwony:

 • posiada parking,
 • brak wejścia dla osób niepełnosprawnych,
 • korytarze są wąskie,
 • budynek nie posiada windy,
 • brak urządzeń dla osób niewidomych i słabosłyszących oraz z wadami słuchu i niesłyszących,
 • brak tłumacza języka polskiego i migowego,
 • możliwość wejścia z psem asystującym,
 • brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Wiesława Geras
  data publikacji: 2023-05-19 00:24
 • zmodyfikował: Wiesława Geras
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-25 09:09

Rejestr zmian

 • zmieniono 2022-02-25 09:09 przez Wiesława Geras

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7125
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-25 09:09:42