Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Złotorii

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.spzlotoria.eu

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: WOŹNY

Stanowisko: Nabór na stanowisko WOŹNEGO

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Złotorii, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii ogłasza nabór na stanowisko:  WOŹNY

 

I INFORMACJE PODSTAWOWE:

 1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa w Złotorii, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria
 2. Wymiar etatu: 3/4
 3. Stanowisko: WOŹNY
 4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, czas określony z możliwością przedłużenia

II WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

Wymagania podstawowe:

 1. wykształcenie minimum podstawowe,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 3. posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nie był karany i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie skarbowe,
 6. nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 7. wyróżnia się odpowiedzialnością, sumiennością, dyspozycyjnością, dokładnością, oraz wysokim poziomem kultury osobistej,
 8. posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 1. posiada umiejętność dobrej organizacji pracy,
 2. jest obowiązkowy, uczciwy, dyspozycyjny i odpowiedzialny,
 3. sumiennie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki,
 4. dba o czystość i powierzone mienie,

III ZAKRES ZADAŃ WYKOWYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. dozór obiektu,
 2. wykonywanie czynności gospodarczych (sprzątanie, koszenie trawników, grabienie liści, odśnieżanie, przycinanie drzew i krzewów, posypywanie solą i piaskiem powierzchni szlaków komunikacyjnych, podlewanie trawników), sprzątanie terenów zewnętrznych, wykonywanie drobnych prac naprawczych, usuwanie drobnych awarii,
 3. zgłaszanie zaobserwowanych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu,
 4. wykonywanie drobnych prac remontowo- modernizacyjnych,
 5. kulturalne i taktowne traktowanie wszystkich pracowników, uczniów i rodziców,
 6. dbałość o ogólny ład i porządek na terenie  całego obiektu,
 7. dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  na terenie placówki,
 8. sprawdzanie, po zakończonej pracy, stanu bezpieczeństwa budynków szkolnych,
 9. natychmiastowe zgłaszanie różnego rodzaju braków i szkód w sprzątanych pomieszczeniach,
 10. wykonywanie innych czynności wg bieżących potrzeb placówki określonych przez Pracodawcę.
 11. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowania obowiązków służbowych, m.in.: REGULAMINU PRACY, BHP, P-POŻ, itp.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. CV z opisem przebiegu kariery zawodowej z dopiskiem o oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 1. list motywacyjny,

V Informacje dodatkowe:

 1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, dołącza się do jego akt osobowych.
 3. Dokumenty pozostałych osób zostaną zwrócone na wniosek zainteresowanych poprzez odbiór osobisty w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku naboru, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej: (https://bip.spzlotoria.eu/).
 4. Po upływie terminu odbioru dokumenty pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 6. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę.
 7. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

VI Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane oferty wraz z niezbędnymi dokumentami w zamkniętych kopertach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO  WOŹNY - wymiar 3/4 etatu” należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Złotorii, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria

lub
przesłać drogą elektroniczną w formacie (zip)  zabezpieczone hasłem na adres mailowy szkoły spzlotoria@op.pl (hasło prosimy przekazać do sekretariatu szkoły telefonicznie 56-648-98-23).

Temat wiadomości:

„Nabór na stanowisko  WOŹNY - wymiar 3/4 etatu” - imię i nazwisko kandydata”

O wyborze na stanowisko  WOŹNY kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Termin składania dokumentów: 21.11.2022 godz. 13:00

Metryka

 • opublikował: Wiesława Geras
  data publikacji: 2022-11-15 14:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5663
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-15 14:31:27